Financiële aspecten lidmaatschap Golfclub De Schoot 

Leden vanaf 27 jaar (2021)

Clubcontributie per jaar  €    95,00 (vanaf het jaar dat men 80 jaar wordt € 60,00)
Speelrecht per jaar €  895,00 (vanaf het jaar dat men 80 jaar wordt € 626,50)
Totaal per jaar €  990,00 (geboren voor 01-01-1942 € 686,50)
Cateringbijdrage per jaar €    75,00

Nieuwe leden

betalen bovendien eenmalig bij toetreding: 

Entreegeld club  €  50,00 
Entreegeld baan  € 100,00
Totaal eenmalig  € 150,00
   

De toelating van nieuwe leden vindt plaats per 1 januari en voor zover er plaatsen beschikbaar zijn gedurende het contributiejaar per de eerste dag van de maand volgend op de toelating als lid. Het lidmaatschap loopt tot 31 december en wordt stilzwijgend automatisch voor een jaar verlengd. Opzegging moet conform de statuten 4 weken voor het einde van het lopende contributiejaar schriftelijk worden bevestigd (per brief of e-mail).

Entreegeld is verschuldigd vanaf de leeftijd van 27 jaar. 

Jeugdleden

  t/m 12 jaar             13 t/m 18 jaar       19 t /m 26 jaar     

19 t /m 26 jaar 
(mits studerend, dagstudie minimaal 3 dagen per week)

Clubcontributie per jaar €   12,00 €   35,00 €   35,00 €   35,00
Speelrecht per jaar €   40,00 €   40,00 € 345,00 € 175,00
Eigen bijdrage jeugdlessen per jaar €   70,00 €   70,00    
Totaal per jaar € 122,00 € 145,00 € 380,00 € 210,00

Jeugdlessen t/m golfvaardigheid (2 keer per maand, totaal 10 lessen).  Bijdrage club bij 10 lessen € 70,=

Aanvraagformulier Lidmaatschap zie pdf pdfinschrijfformulier en toestemmingsverklaring 

Toelichting

Clubcontributie  Bestemd voor lidmaatschap Golfclub De Schoot (incl. lidmaatschap NGF, abonnement op het Golfjournaal en aansprakelijkheidsverzekering).
Baangeld Bestemd voor Golf &Country Course Sint-Oedenrode. Hiervoor kan door de leden gebruik worden gemaakt van de baan en oefenfaciliteiten.
Cateringbijdrage Wordt gestort op uw cateringpas waarmee betaald kan worden op Golf & Country
Course Sint-Oedenrode.
Entreegeld club Eenmalige bijdrage bestemd voor Golfclub De Schoot bij aanvaarding van het lidmaatschap. 
Entreegeld baan Eenmalige bijdrage bestemd voor Golf & Country Course Sint-Oedenrode bij aanvaarding van het lidmaatschap.

Voor de betaling van de clubcontributie, het entreegeld club en de eigen bijdrage jeugdlessen, ontvangt u een rekening van de penningmeester van de Golfclub. 

Voor het baangeld, de cateringbijdrage en het entreegeld baan krijgt u de rekening van Golf & Country Course Sint-Oedenrode.